روی خط استوا


هر شب توی این ایستگاه  خالی از مسافر،انتظارت را می‌کشم،همش فکر می‌کنم همین روزهاست که پیدایت بشود.با اینکه مدت‌ها گذشته و امضای نامه خداحافظی‌ات هنوز جوهر پس داده روی کاغذش،بوی آبی پررنگی را می‌دهد که با اطمینان نوشته شده،اما هنوز مثل آدمی که گیج و منگ خاطره دوری باشد،انتظار می‌کشم...کیف‌دستی مشکی‌ام را روی پاهایم می‌گذارم و با زنجیر آویزان جلوی جیبش ور می‌روم.هر چند دقیقه یک بار نگاهم را در ایستگاه می‌چرخانم تا میان آدم‌های ساعت دو نیمه شب پیدایت کنم.در این ساعت،کسی هوس بیرون آمدن ندارد،کسی دلش پیاده‌روی نمی‌خواهد.مردی سطل‌های زباله را توی پلاستیک مشکی خالی می‌کند و گربه ای روی برآمدگی نایلون چنگ می‌اندازد،من به خالی درونش فکر می‌کنم که انتهای آن باید جایی باشد که بتوان به آسودگی رسید...گاهی از این همه انتظار کلافه می‌شوم و دلم می‌خواهد همه‌چیز را از خاطر ببرم...دوست دارم نامم را فراموش کنم... آدرس خانه‌ام را فراموش کنم... تو را که برایم از فلسفه‌های اراده‌ها و تصور‌ها می‌گفتی،فراموش کنم و دل بسپارم به دریای بی‌اراده زندگی و در لحظه‌هایم غرق بشوم.هر شب توی این ایستگاه خالی از مسافر آدم های صامتی را می‌بینم که مثل شبحی از کنارم می‌گذرند،سیگارشان‌ را توی صورتم دود می‌کنند،لبخند می‌زنند و بی‌کلمه‌ای دور می‌شوند.بعضی‌هایشان شبیه سیلورمن‌ها برایم پانتومیم بازی می‌کنند،قصه‌های بی‌صدایشان را تعریف می‌کنند و من هم با تکان دادن سرم همدردی می‌کنم.یکی‌شان دیشب یک تکه کاغذ که حروف نامرتبی داشت را به دستم داد.حرف‌ها مثل خرده شیشه روی کاغذ مانده بود هیچ کدامشان به نشستن کنار آن یکی تن نداده بود،ناتوانیم در خواندنش عصبیم می کرد.به او گفتم:من نمی‌دانم چه نوشته‌ای،خودت می‌دانی؟!کاغذ را از دستم قاپید،کنارم روی زمین نشست،بلند بلند برای خودش خواند و گریه کرد!هر شب اینجا،آدم‌هایی را می‌بینم که مثل من روی این صندلی‌ها می‌نشینند با زنجیر آویزان کیف دستی مشکی‌شان ور می‌روند و نمی‌توانند از این ایستگاه خالی دل بکنند...

  • صبا ...