روی خط استوا

سلام آشنای دور.از احوالم بخواهی جویا شوی،حال خوبی دارم.نه اینکه گمان بری همه چیز رو به راه است و بالاخره سنگ ها روی سنگ بند شده اند و روزگار به کام  می چرخد.نه حقیقتا عزیز جان...زندگی سخت تر هم شده و فرسودگی ها بیشتر،امید ها ته کشیده تر...اما با این حال،حال خوبی دارم!انگار رودخانه ای در من جریان داشته باشد انگار پرنده ای روی شاخه های درهم فکرم،آرام گرفته باشد.نمی دانم ...شاید هم به قول تو احساس خوشبختی، همان بدبختی درک نشده باشد...یک سرخوشی که در انتهای نتوانستن های پی در پی خودش را نشان می دهد.یک روشنایی در ازدحام تاریکی.نور نوازش گر خلسه آور.دلتنگم عزیز جان و هر چه بیشتر می گذرد دلتنگ تر می شوم...نمی دانم دلتنگ چه یا که؟فقط می دانم دلتنگم و کاسه صبرم لب ایوان زندگی چپ شده...عکس خودم را در  آبگیر کوچک ثانیه میبینم،تصویر موج خورده دلتنگی را.چشم ها و لب کج رفته در قوس موج های ناموزون. دست دلم به دلداری دادن خودش نمی رود.به هجا شمردن صبوری نمی رود.نگاه سرزنش گر خضر را روی صورت موسی  نقاشی می کنم با سر انگشتانی که تماشای قلم را در آغوشش،دوست داشتی و معاشقه اش را با سفیدی کاغذ...باید ها و نباید ها ستون های کاخ داریوش تعقل است که ویرانیش فقط با مستی اسکندر ممکن می شود...نه آن چنان عاقلم که تاب بگیرم بر ستون ها نه آنچنان مست که آتش به خرمن جاودانگی هایمان بزنم...و عشق در این میانه خرامان راه می رود،با گیس های تا کمرگاه تاب خورده با انگشت های کشیده بر قامت دلربایی گندم های طلایی به بوسه خورشید و باران رسیده...با نگاه های هوشیار چشمان سیاه مست و کشیده...کسی دست هایم را پس می زند از نوشتن این سطر ها...کسی می خواهد که تو را از بی تابی هایم خبر نکنم.کسی که شبیه تو است اما به نام من صدایصدایش می زنند!مثل تو می خندد و شبیه من گریه می کند.مثل من راه می رود و شبیه تو نگاه می کند.به من نهیب می زند که دست از نوشتن برای تو بردارم...این کلمه ها گواه انزوای اوست و خزیدنش به گوشه ای...

  • صبا ...