روی خط استوا

در جملاتی که سعی می کنند شما را قانع کنند ولی نمی توانند،حقیقتی هست(مباحثه-خیرخواهی)بنابراین وقتی با کسی که مخالف شماست صحبت می کنید،به مخالفت  ادامه بدهید،اما حقیقتی که در حرف هایش هست را فراموش نکنید(مناظره-مشورت)این به خاطر این است که در آنچه نیستی،حقیقتی هست(نژاد/جنسیت-مذهب)و او که مقابل شماست،حقیقتی که شما نمی بینید را می گوید(اپزیسیون-مادر)و ضد ما،آن حقیقتی است که ما می خواهیم داشته باشیم(دشمن-تکنولوژی)چون هر واقعیتی زایده یک حقیقت است(مشت و خروار-استعاره)اما نباید فراموش کرد که وقتی منطق یک دستور را نمی فهمی،به این معنی نیست که در آن حقیقتی ننشسته است(خضر-پدر)و آنچه حرام است،همان حقیقتی است که همه تجربه اش می کنند(توبه-چشم پوشی)و البته استیت هیچ کدام از این حقیقت ها را نمی فهمد(معاویه-گشت ارشاد)و مدرنیته با تکیه بر استیت از این حقیقت ها سو استفاده می کند(لیبرالیسم_مالتی کالچرالیسم)چرا که حقیقت تاریخ این است که هم آزادی و هم عقل شروع سلطه اند(انقلاب عباسی_هوای نفس)و تنها اراده که حقیقت نفس مطمئنه است ایجاد برش می کند.(عشایر_کارآفرین).


میلاد دخانچی

مالتی کالچرالیسم خیلی ساده بخواهیم تعریفش بکنیم می شه:چند فرهنگی

  • صبا ...