روی خط استوا

دیروز

کشوری از جنس تو

برای آرامشم جان داد

امروز

تو روسریم را از سرم می کشی

اما شهری متعرضت نمی شود

ای مرد خیابانی...

انگار خیابان را پشت و رو کرده باشند

مرده ها را به روی زمین

 زنده ها را به زیر زمین برده اند


چشمم را به آسفالت دوخته ام

شاید یکی از مرده ها آب 

 یکی از زنده ها 

سبز شود

اما اینجا 

تنها صدای کلاغ ها 

خواب زمستان را 

آشفته می کند...

  • صبا ...