روی خط استوا

ای ستون کسی که ستونی ندارد


ای سند کسی که سندی ندارد


ای ذخیره آن که ذخیره ای ندارد


ای پناه آن که پناهی ندارد


ای افتخار کسی که افتخاری ندارد


ای عزت کسی که عزتی ندارد


ای کمک کسی که کمکی ندارد


ای انیس کسی که انیسی ندارد


ای امان کسی که امانی ندارد


جوشن کبیر

  • صبا ...