روی خط استوا


آدم ها به اندازه ی کمبودهایشان ما را آزار می دهند .

ادم ها به اندازه ی کمبودهایشان ما را آزار می دهند.

آدم ها به اندازه ی کمبودهایشان ما را آزار می دهند.


@blackpersimon

  • صبا ...