روی خط استوا

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمیت» ثبت شده است


  • هولناک است این حکمرانی کمیت برما. کیفیت را سلاخی کرده است. میخواهیم از هر چیزی مقداری داشته باشیم و صد البته به قیمت درک نکردن آن. گویی میخواهند همه کمی داشته باشند، همه سهمی داشته باشند و با این کم و سهم بسازند، سرگرم باشند و طغیان نکنند. اینگار داشتن، هرچند کم، بهتر مهار میکند. شاهد مثال آنکه تاج دانشجو بودن را بر سر همه میگذاریم، بدون عمارت دانش. وفور تست و کلاس کنکور داریم، سطح آگاهی اما رو به کاهش. سیما داریم و کثرت صدا و کارمند و آفتاب و لگن. شام و ناهارو محتوی، اصلا. زیاد میخوریم اما درست نمیخوریم. دود میخوریم چون خودروی نسبتا ارزان داخلی زیاد داریم اما شما را چه پنهان که لذت ماشین سواری نداریم. درست "سواری" دادن و گرفتن هم نداریم. اما هر کدام ساز خودمان را کوک داریم و وقتی هم "بله قربان گو" داریم اقتدار قدرتورزی نداریم. قدرت پخش است، و هر گروه و دسته ای جزیره و سهمی ایست. روابط کالاییست و مسیولیت بی کاراییست. این قدرتها هستند که باشند نه برای آنکه کاری کنند، بلکه به زنگها شانه خالی کنند. به اندازه متخلف، ناظر داریم، اما قانون نداریم. امروز تتاتر، فردا انجمن شعر، پس فردا روزنامه نگاری و پس آن فردا اجرا داریم اما همه را در سطح داریم و این میشود کثرت تارنما و خبرگزاری و خبرپراکنی و قلت ژورنالیسم. ببخشید، غیبت ژورنالیسم. کمیت تیم ملی، کیفیت زمین خاکی. برای خبر از عالم واقع مدام در مجازیم، اهل لایک و تجلیلیم اما نه تحلیل. در دکه روزنامه فروشی همه صفحه اول ها را میخوانیم اما روزنامه نمیخوانیم. روزنامه نمیخریم. کتاب اما میخریم و انبار میکنیم اما نمیخوانیم. مسکن مهر داریم اما مامن مهر نداریم. انبوه داریم و به همان اندازه اندوه. تابلو داریم و کلی دکوری وتزیینی، دریغ از ذره ای معماری داخلی غیر تقلیدی. میرویم تورهای پر از شباهت، نه مسافرت و سیاحت. امان از ریزه نگاه های زیرچشمی، غافل از یک دل سیر عاشقی، مستی. روزی ۴۹ رکعت نماز به علاوه ۲ رکعت قضا به جا می آوریم اما مدتهاست که اشک را به جا نمی آوریم. اشنا زیاد داریم و رفیق صمیمی نداریم. اگر هم فقط یک آشنا هست، مال روحانی هاست و این یعنی اتمام روحانی. برجام داریم و امادر جام هیچ، فرجام را داریم اما، به عنوان یک وضعیت دایمی. این توافق کمیت بر کیفیت جوهره دوره ماست، توضیح فلسفی وضعیت ماست. این توضیح یک وضعیت سیال نیست. این ایستایی است. جیوگی نیست.هژمونی کمیت نتیجه یک موازنه است، نتیجه یک معامله، نتیجه یک مصالحه. ما با آمریکا مذاکره میخواهیم و با خود کمی مجادله. اینجا مصلحت است و همه سرگرم آن. حتی من، حتی تو

  • صبا ...