روی خط استوا


امیدوارم زمان زیادی را با ناراحتی از اینکه 

چرا بعضی از روابط پایان می پذیرند نگذرانید.

 لطفاً به این موضوع  فکر کنید که

 حالا

 چه شرایط خوشایندی این فضای خالی

 را پر می کند.

  • صبا ...

دوستان برای هر سوال و نظری که دارید می تونید به آدرس جدید من مراجعه کنید:

lajevardi.blog.ir 

  • صبا ...